โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครู

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครู

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นบ้านสาธิต จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมการแสดงความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครู  กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร อารยา สุขวงศ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต