วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการและให้บริการประชาชน

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการและให้บริการประชาชน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่งานวิชาการ กองบริการนักศึกษา เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เข้าร่วมงานภายใต้โครงการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ณ โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี