ตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

      Comments Off on ตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2561-30 เมษายน 2562) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ทั้งนี้ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และร่วมสังเกตการประเมินดังกล่าว ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี