หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ฯ

      Comments Off on หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 5 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้แก่นักศึกษาทั้งในทางแนวคิดและการปฏิบัติ รวมถึงให้นักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งได้เรียนรู้การทำงานในฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.00-15.00 น. ณ ห้อง 7204 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี