วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานวิชาการและงานประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดรับ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี