รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานดำเนินโครงการ ปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมนำทำตามคำสอน

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานดำเนินโครงการ ปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมนำทำตามคำสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการปลูกฝังจิต รับธรรม น้อมนำทำตามคำสอน
ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ วัดประสพสุข ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม โดยการได้รับฟังธรรมะซึ่งจะเป็นการขัดเกลาทางจิตใจ และได้รับการอบรมวิธีการปฏิบัติศาสนากิจและการประกอบพิธีกรรมตามหลักพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วม ในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานดำเนินโครงการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี