สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา”

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา”

อาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน UB จัดโครงงาน “ปฐมวัยเดินตามรอยพ่อสานต่อศาสตร์พระราชา” วันที่ 22 พฤศจิกายน  2561 เวลา 8.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี