วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน  MASTER & IDOL “KS EXPo 2018”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน  MASTER & IDOL “KS EXPo 2018”

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2561 งานวิชาการ กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการเปิดบ้าน  MASTER & IDOL “KS EXPo 2018” ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562