โครงการจิตอาสา “สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง”

      Comments Off on โครงการจิตอาสา “สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง”

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดทำโครงการจิตอาสา “สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และการลงมือปฏิบัติจริงที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียน ในรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ณ โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมนา  ติวสันต์ เป็นที่ปรึกษาโครงการในการดำเนินโครงการดังกล่าว