สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพื่อท้องถิ่น

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพื่อท้องถิ่น

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการบริการวิชาการความเชี่ยวชาญเพื่อท้องถิ่น ใน กิจกรรม “อาหารปฐมวัย เสริมสร้างอนามัยแข็งแรง” โดยความร่วมมือจากโรงเรียนการเรือน ได้รับเกียรติจาก ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง  เป็นวิทยากรภาคเช้าและภาคบ่าย อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ จัดกิจกรรม Work Shop เมนูสวนดุสิตสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้ปกครอง นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้ได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านโภชนากการ รวมถึงการมีเจตคติที่ดีในการบริโภค เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี