สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัย ๙ ตามรอยพ่อสู่ศาสตร์พระราชา”

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงงาน “ปฐมวัย ๙ ตามรอยพ่อสู่ศาสตร์พระราชา”

อาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน UA จัดโครงงาน “ปฐมวัย ๙ ตามรอยพ่อสู่ศาสตร์พระราชา”  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี