สาขาการศึกษาปฐมวัยทัศนศึกษาสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

      Comments Off on สาขาการศึกษาปฐมวัยทัศนศึกษาสถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

ผศ.สัมนา ติวสันต์ อาจารย์หมวดการศึกษาทั่วไป นำนักศึกษาในรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ทัศนศึกษานอกห้องเรียนชุมชนที่มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยดูงานจากแหล่งเรียนรู้จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวคิดจากสถาณการณ์จริง คือ สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.