สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี, ผศ.ดร.อารีย์ พรหมเล็ก ผู้ประสานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference หัวข้อ นโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 รวมทั้งมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และวิทยาเขต ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 ในการนี้ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานการประชุม