สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมบูรณาการ Kids On The Move

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมบูรณาการ Kids On The Move

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรีในโครงการ October Camp 2018 ในชื่องาน Kids On The Move ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์