ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 (48)/2561

      Comments Off on ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 (48)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 (48)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ และการบริหารจัดการและการดำเนินงานของทุกส่วนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุมฮาลาล 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี