สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน”

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน”

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00-13.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน” ร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา, และงานประชาสัมพันธ์ ได้สาธิตการทำแป้งโดว์ ซึ่งจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ในการพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนากล้ามเนื้อมือ ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ชม บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน ณ วัดคลองสิบหก ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี