วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30-14.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน” ร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ, งานประชาสัมพันธ์ และมีการสาธิตการทำขนมไทยโบราณ ขนมเหนียว ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมและชิม บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงาน ณ วัดหนองนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี