กิจกรรมประจำปีการศึกษา ปี 2560

      Comments Off on กิจกรรมประจำปีการศึกษา ปี 2560

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสุพรรณบุรี เชื่อมต่อวิถีความเป็นอัตลักษณ์ของสวนดุสิต

สรุปผลสำรวจที่ได้จากโครงการสืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางสำหรับผู้สูงอายุจากข้าวหอมมะลิแดงและผลตาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริฯ