มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา “พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา “พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0”

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา “ พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การพัฒนาสวนดุสิต 5.0 ” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายการพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติ ในวันแรกได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมดังนี้ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ และ ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาส โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในปัจจุบัน , การเสวนาความพร้อมของสวนดุสิตวันนี้สู่อนาคต โดย ผศ.ดร.อนงค์นาถ ทนันชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายนราพล เกษมศานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศิษย์เก่าสวนดุสิต) , ดร.วรัญญา สะอาดเอี่ยม ริเท็นนิส (ผู้สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จที่มีชื่อเสียงระดับโลก) และคณะ บรรยายเรื่อง แรงบันดาลใจสู่เป้าหมายของความสำเร็จ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล และคณะ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ : ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี)