ใบสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดอาหารไทยภาคกลาง โครงการสืบสารศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

      Comments Off on ใบสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดอาหารไทยภาคกลาง โครงการสืบสารศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนแข่งขันออนไลน์ได้ดังนี้

 1.  การลงทะเบียนแข่งขันอาหารภาคกลาง

https://goo.gl/forms/IBkQS6Yo02TSUI1M2

2.  ์การลงทะเบียนแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ

https://goo.gl/forms/vaV0dwcxdyXlAkpP2

หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดอาหารไทยภาคกลาง

โครงการสืบสารศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

โครงการย่อย ส่งเสริมสยาม : ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎคม ๒๕๖๑

ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

*****************************

๑. วัน เวลา สถานที่ในการแข่งขัน

          วันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๙.๓๐ – ๑๖. ๓๐ น.  ณ. ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น ๔ อาคารแววเที่ยงธรรม

 

๒. ประเภทและรุ่นการแข่งขัน

ประเภท รุ่น
๑. สำรับอาหารไทยภาคกลาง (จำนวน ๓ คน)

๒. อาหารเพื่อสุขภาพ ( Thai modern)

(จำนวน ๑ คน)

เยาวชน (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี)
บุคคลทั่วไป เช่น นักศึกษา ร้านอาหาร โรงแรม
สถาบันต่างๆ หรือผู้ประกอบการ

 

๓. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • เยาวชน (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี)
 • บุคคลทั่วไป

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน คนละ ๑ ชุด
 • ใบสมัคร

 

 ๔. ผู้เข้าแข่งขันต้องปรุงอาหาร

ประเภท สำรับอาหารไทยภาคกลาง ต้องปรุงอาหาร ประกอบด้วย

๑. กับข้าว ๓ อย่าง

๒. ข้าว ๑ อย่าง

๓. ขนมหวาน ๑ อย่าง

๔. เครื่องดื่ม ๑ อย่าง

ประเภท อาหารเพื่อสุขภาพ ( Thai Modern) เป็นอาหารจานเดียว

 

๕. กฎ กติกา การแข่งขัน

 • การปรุงอาหารประเภทสำรับอาหารไทยภาคกลางและประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ ต้องเสร็จภายใน

เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดอาหาร จำนวน ๒ ชุด ดังนี้

– ชุดที่ ๑  สำหรับวางโชว์ด้านหน้า พร้อมป้ายชื่อเมนูอาหาร (ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมป้ายชื่อเมนูอาหารมาเอง)

– ชุดที่ ๒  สำหรับให้กรรมการชิมและพิจารณาการตัดสิน

 • อาหารทั้งหมด ใน ๒ ชุด ให้ทำเสร็จและเสิร์ฟพร้อมกัน
 • ในกรณีที่ทำไม่เสร็จทันเวลาที่กำหนดจะถูกหักคะแนน ๒ นาทีหัก ๑ คะแนน
 • ทางผู้จัดการแข่งขันจะเตรียมโต๊ะสำหรับโชว์อาหารไว้ให้ขนาด ๑๒๐ ซม. X ๔๐ จำนวน ๑ ตัว
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมวัตถุดิบมาด้วยตนเอง
 • ผู้ประกวดจะต้องประจำอยู่เฉพาะส่วนแข่งขันที่ตนรับผิดชอบและทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนออกจากพื้นที่
 • เตรียมรายการอาหาร (เมนู) สำหรับโต๊ะโชว์อาหาร
 • เตรียมสูตรอาหาร (Recipe) อย่างน้อย ๑ ชุดสำหรับกรรมการชิม (พร้อมข้อมูลใส่ลง CD แผ่น)

 

๖. เกณฑ์การตัดสิน

          เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) สำรับอาหารไทยภาคกลาง

– ความสะอาดของผู้เข้าแข่งขัน มีความสะอาด และถูกหลักสุขสุขลักษณะ        ๑๐ คะแนน

– เอกลักษณ์อาหารไทยภาคกลาง (เน้นวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ)                 ๑๐ คะแนน

– รสชาติของอาหาร (กับข้าว/ขนมหวาน/เครื่องดื่ม/ภาพรวม)                            ๕๐ คะแนน

– การจัดตกแต่งอาหาร                                                                                     ๑๐ คะแนน

– ระยะเวลาการประกอบอาหาร                                                                          ๕ คะแนน

– วิธีการปรุงประกอบอาหาร                                                                            ๑๕ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) อาหารเพื่อสุขภาพ ( Thai modern)

– ความสะอาดของผู้เข้าแข่งขัน มีความสะอาด และถูกหลักสุขลักษณะ            ๑๐ คะแนน

– คุณค่าทางโภชนาการ                                                                                  ๓๐ คะแนน

– รสชาติของอาหาร                                                                                       ๓๐ คะแนน

– การจัดตกแต่งอาหาร                                                                                  ๑๐ คะแนน

– ระยะเวลาการประกอบอาหาร                                                                        ๕ คะแนน

– วิธีการปรุงประกอบอาหาร                                                                          ๑๕ คะแนน

 

๗. รางวัลการแข่งขัน

          สำรับอาหารไทยภาคกลางและอาหารเพื่อสุขภาพ ( Thai modern)

ชนะเลิศ                    ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด                ๒๕,๐๐๐ บาท

โล่ประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศ อันดับ ๑     ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด            ๑๕,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศ อันดับ ๒     ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด              ๗,๕๐๐ บาท

รางวัลชมเชย               ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด              ๒,๕๐๐ บาท

อาหารเพื่อสุขภาพ ( Thai modern)

ชนะเลิศ                    ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด            ๒๕,๐๐๐ บาท

โล่ประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศ อันดับ ๑     ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด            ๑๕,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศ อันดับ ๒     ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด              ๗,๕๐๐ บาท

รางวัลชมเชย               ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด              ๒,๕๐๐ บาท

 • พิธีรับมอบรางวัล ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ช่วงเวลา ๑๑.๓๐ น.

บริเวณเวทีใหญ่ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

 

๘.วิธีการสมัคร

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบสูตรอาหารและวิธีการทำ ยื่นให้ผู้จัดการแข่งขันภายในวันเวลา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไม่เกิน ๑๗.๓๐ น. ที่กำหนดทาง Email หรือแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ข้างต้น

สำรับอาหารไทยภาคกลาง nui_15rak@hotmail.com, boonyaporn_chu@dusit.ac.th

อาหารเพื่อสุขภาพ ( Thai modern) sunitra.ch@gmail.com

 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดได้ที่

http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/

 • ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. ๐๓๕-๙๖๙๖๒๐๓ ต่อ ๙๕๓๕ หรือ ๐๘๙-๕๒๑๘๐๒๕ (สำรับอาหารไทยภาคกลาง)

โทร. ๐๒-๔๒๓๙๔๕๓ หรือ ๐๘๔-๕๖๔๗๗๓๗ (อาหารเพื่อสุขภาพ Thai modern)

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

. การแข่งขัน

๑. ทีมผู้สมัครเข้าแข่งขันมีทั้งหมด ๔๐ ทีม เข้ารายงานตัว ตามเวลา

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐    ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดอาหารสำรับท้องถิ่นภาคกลาง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐    เริ่มการประกวดอาหารสำรับท้องถิ่นภาคกลาง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐    พักกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐    ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดอาหารสำรับท้องถิ่นภาคกลาง ระดับบุคคลทั่วไป

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐    เริ่มการประกวดอาหารสำรับท้องถิ่นภาคกลาง ระดับบุคคลทั่วไป

 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐    ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐    เริ่มการประกวดอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐    พักกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐    ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ ระดับบุคคลทั่วไป

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐    เริ่มการประกวดอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ ระดับบุคคลทั่วไป

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐    มอบรางวัลการประกวดอาหารสำรับท้องถิ่นภาคกลาง และ อาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และ ระดับบุคคลทั่วไป

๒. สถานที่แข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น ๔ อาคารแววเที่ยงธรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

๓. ชุดแต่งกายผู้เข้าแข่งขัน ให้รับผ้ากันเปื้อน รองเท้า และหมวกคลุมผม ได้ที่ผู้จัดการแข่งขัน          ในวันแข่งขันประกวดอาหาร

๔. อุปกรณ์ประจำกลุ่ม ประกอบด้วย ช้อนตวง ถ้วยตวง ถ้วยเตรียมสแตนเลส หม้อด้าม     อ่างผสม กระทะสแตนเลส กระชอน ทัพพี กระบวย มีดเชฟ มีดเล็ก เขียง ที่ปอกเปลือก  ที่คีบอเนกประสงค์ ถาดสี่เหลี่ยมสแตนเลส

ดาว์นโหลดใบสมัคร : http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/wp-content/uploads/2018/06/ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันการทำอาหาร2561.doc