วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สาขาการศึกษาปฐมวัย, สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง, งานหอพักนักศึกษา, งานวิชาการและงานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ในงาน “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560” ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี