โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน เดือนสิงหาคม 2560

      Comments Off on โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน เดือนสิงหาคม 2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 อ.ผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล และ อ.มนฤทัย ศรีทองเกิด นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การบริการวิชาการ สาธิตการทำขนมทองเอก ร่วมกับโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ของสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี