ชนะเลิศสาขาประกอบอาหาร การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค

      Comments Off on ชนะเลิศสาขาประกอบอาหาร การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค

นักศึกษาหลักสุตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้แก่ นายชาญณรงค์ ทองอ้ม นางสาวชนม์นทา เหลืองสง่างาม และนางสาววรรณกร คุณสาร ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค สาขาประกอบอาหาร ได้ผลการแข่งขัน นายชาญณรงค์ ทองอ้ม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววรรณกร คุณสารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม นางสาวชนม์นทา เหลืองสง่างาม  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโรงแรมสองพันบุรี