การจัดการบริหารจำลองร้าน ในรูปแบบ Grand Opening ภัตราคารเลือดมังกร

      Comments Off on การจัดการบริหารจำลองร้าน ในรูปแบบ Grand Opening ภัตราคารเลือดมังกร

สาขาวิชาเทคโนโนยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การจัดการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม สอนโดย อาจารย์ ปภัสมน  เวชกิจ และ อ.ผุศดี ขจรศักดิ์สิริกุล ผู้สอนและควบคุมกิจกรรม ซึ่งให้นักศึกษาคิดและออกแบบวางแผนการจัดการบริหารจำลองร้าน ในรูปแบบ Grand Opening ภัตราคารเลือดมังกร สถานที่จัดกิจกรรมคือโฮม คาเฟ่ สวนแก้ว1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น.