โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ

      Comments Off on โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ

วันที่ 27-31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 โดยได้รับเกียรติจากเชฟแลกเปลี่ยน จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ มาสอนการทำอาหารยุโรป ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี