ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต นำโดย นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี