การประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 18/2560

      Comments Off on การประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 18/2560

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 18/2560 โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง, ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา, ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม และผู้จัดการโครงการพิเศษ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามงานในส่วนต่างๆ การบริหารจัดการและการดำเนินงานของทุกส่วนงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี