วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง งานหอพักนักศึกษา งานวิชาการและงานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้แนะนำสาขาที่เปิดรับสมัคร และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561