วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสวนแตงวิทยา

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสวนแตงวิทยา

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สาขาการศึกษาปฐมวัย งานวิชาการและงานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนแตงวิทยา ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้แนะนำสาขาที่เปิดรับสมัคร และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561