ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานจัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อมอบนโยบายให้กับบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายบริการวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ การประชุมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาล และศูนย์ฝึกอบรมอาหาร