พบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาหัวข้องานวิจัย

      Comments Off on พบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาหัวข้องานวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. คณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาหัวข้องานวิจัย สำหรับนำเสนอสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต