ตรวจประเมิน GMP in Mass Catering ครัวสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on ตรวจประเมิน GMP in Mass Catering ครัวสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันที่ 2 กันยายน 2559 10.00 – 16.00 น. ครัวสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมิน GMP in Mass Catering โดยมีอาจารย์ถนอมศรี สิทธิเดช จากสถาบันอาหาร NSI เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมิน ณ โรงอาหารครัวสวนดุสิต มหาวิทยาัลยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

« of 2 »