นักศึกษาในชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กวาดทุกรางวัลประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ฯ

      Comments Off on นักศึกษาในชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กวาดทุกรางวัลประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ฯ

นักศึกษาในชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กวาดทุกรางวัลประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ฯ ในโครงการเสริมพลังให้ความรู้นักศึกษาและประชาชนเพื่อเสริมสร้างสังคมและชุมชนให้ข้มแข็งปลอดบุหรี่ ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ไม่เอาบุหรี่” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นักศึกษาในชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีส่งรูปเข้าประกวดรว 13 ภาพแข่งขันกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นายสุพศิน ปัญจแก้ว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.พัชพร เกตุเพชร หลักสูตรออกแบนิทรรศการฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายชยุตพงศ์ โตตี๋ หลักสูตรออกแบนิทรรศการฯ
รางวัลชมเชย รางวัลที่ 1 น.ส.ดวงลดา อินทรกุล หลัสูตร
รางวัลชมเชย รางวัลที่ 2 นายไชยพัฒน์ ทับสาคร หลักสูตรออกแบนิทรรศการฯ
รางวัลชมเชย รางวัลที่ 3 น.ส.ณัฐกานต์ รัตนเอม หลักสูตรออกแบนิทรรศการฯ
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2559 ติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเวปเพจ Not Start No Stop
https://www.facebook.com/NOTSTARTNOSTOP/?fref=ts
(อ.วรรณิกา เกิดบาง ที่ปรึกษาชมรมศิลปะการถ่ายภาพ)