โครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย”

      Comments Off on โครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย”

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขต สุพรรณบุรี ได้จัดโครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย”  ในวันศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอารยา สุขวงศ์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 จำนวน 129 คน ในกิจกรรมที่ 3 รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง โดยมีอาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละโรงเรียนสรุปปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยมีอาจารย์เกษร ขวัญมา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากนั้นจึงเป็นการบรรยายหัวข้อ “การจัดทำป้ายนิเทศ” โดยอาจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ตลอดจนการบรรยายหัวข้อ “การทำสังคมมิติและการศึกษารายกรณี”โดยอาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลังจากนั้นนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพบอาจารย์นิเทศก์ ประจำโรงเรียนตามกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู