ประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม,กองบริการนักศึกษา,และกองกลาง ครั้งที่ 9/2559

      Comments Off on ประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม,กองบริการนักศึกษา,และกองกลาง ครั้งที่ 9/2559

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม,กองบริการนักศึกษา,และกองกลาง
ครั้งที่ 9/2559 โดยมีผู้อำนวยการแต่ละกองเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนายวรเวชช์ อ่อนน้อม
นางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล,นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน,ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล