โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

      Comments Off on โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จัดโดยฝ่ายวิชาการ กองบริการนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้เชิญบุคคลที่ประกอบอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาทั้งสี่สาขา คือคหกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ, ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยรุ่นพี่ได้ให้แง่คิดด้านต่างๆ ทั้งในด้านการเรียน การทำงานเป็นทีม การไขว่คว้าหาโอกาสด้านต่างๆ ขณะศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ความผิดพลาดด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แนวคิดและตระหนักถึงการเรียน การทำกิจกรรม การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี