กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

      Comments Off on กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

โครงการอาคารที่พัก บ้านสวนดุสิต สุพรรณบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์  นิ่มเกิดผล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสรชัด สุจิตต์ อตีดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวให้แง่คิดแก่นักศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้และปฏิบัติในเรื่อง ทำอย่างไรเมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉิน, การช่วยฟื้นคืนชีพ, การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, การฝึกกู้ชีพทางน้ำ วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี