โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต

      Comments Off on โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จัดโดยฝ่ายวิชาการ กองบริการนักศึกษา หัวข้อการบรรยายในเรื่อง ให้ความสุข นำธรรมะกับแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ เสริมสร้างกำลังใจ เรียนให้มีความสุข สนุกกับการเรียน โดยพระมหาณัฐภพ ขฺนติโก และ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา กล่าวต้อนรับและทักทายนักศึกษา กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี