โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2559

      Comments Off on โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี และได้นำนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559”  โดยสาขาคหกรรมศาสตร์ บรรยากาศภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้บริการประชาชน ณ วัดหนองทราย ตำบลหนองราชวัช อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559