โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน Zhejiang Winter Camp ๒๐๑๖

      Comments Off on โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน Zhejiang Winter Camp ๒๐๑๖

ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ทำความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร กับ Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุตรหลานบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงได้ร่วมกับ Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน Zhejiang Winter Camp ๒๐๑๖ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ – วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน อันเป็นสิ่งสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจากกิจกรรมต่างๆและได้ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ณ เมืองเส้าซิง, เมืองหางโจวและเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ซึ่งรวมค่าเล่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าทัศนศึกษา ค่าที่พัก และค่าอาหาร (ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าทำวีซ่า ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านและนักศึกษาในคณะตลอดจนบุตรหลานบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หากมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ นางสาวปิยนุช ทวีโคตร โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๓๔๗ มือถือ ๐๙๒-๔๖๑-๙๔๒๖ E-mail : nok1234tr@hotmail.com รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1.  (Zhejiang Winter Camp 2016) 

2.  (ใบสมัคร Zhejiang Winter Camp 2016 )