กิจกรรม “Chef Willment Leong Culinary Boot Camp”

      Comments Off on กิจกรรม “Chef Willment Leong Culinary Boot Camp”

วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “Chef Willment Leong Culinary Boot Camp” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก Chef Willment Leong และทีมงานจาก Thailand Culinary Academy มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการประกอบอาหารยุโรป และจัดกิจกรรม Workshop ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งทำให้คณาจารย์และนักศึกษาต่างได้รับความรู้และประประสบการณ์มากมายเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

« of 2 »