แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

      Comments Off on แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

แจ้งแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ เลขที่ สวส. ๑๖๖๙/๒๕๕๙ วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ด้วย สำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับ ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติมายังจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรีพิจราณาแล้วเพื่อเป็นการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดส่งหนังสือมายังวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๔ ฉบับ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

1. สพ ๐๐๑๗.๓/ว ๑๘๙๙๗ (สพ ๐๐๑๗)
2. สพ ๐๐๑๗.๓/ว ๑๘๙๖๓ (สพ ๐๐๑๗)
3. สพ ๐๐๑๗.๓/ว ๑๘๙๙๖ (สพ ๐๐๑๗)
4. สพ ๐๐๑๗.๓/ว ๑๘๙๙๒ (สพ ๐๐๑๗)