Daily Archives: 10/01/2019

ประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

ประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการจัดงานคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า(สภากาแฟ) และการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับออกบูทขายสินค้าในงานประจำปีอนุสรณ์ดอนเจดีย์