กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

      Comments Off on กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมี “กิจกรรมฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร ครั้งที่ 2” มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting จำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมในการแนะนำวิทยาเขตสุพรรณบุรี การจัดการเรียนการสอน ความเป็นอยู่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  สำหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สาขาวิชาต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมมีดังนี้
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยในแต่ละสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมย่อยประกอบด้วยการแนะนำสาขาวิชาของตนเอง การสาธิตกิจกรรมในหลักสูตร อาชีพที่รองรับ การจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมถึงนำรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้ว ร่วมให้แนวทางการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น.