วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการในครั้งนี้ วันพฤหัสที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี