โครงการอบรมการพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา”

      Comments Off on โครงการอบรมการพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา”

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อบูรณาการด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ข้าราชการบำนาญ (อดีตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) เป็นวิทยากรในการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธารเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี