ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561

      Comments Off on ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี และพิจารณาแผนต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการนำไปเป็นแนวทางการดำเนินให้กับทุกส่วนงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี