สาขาปฐมวัย นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดโครงการ Life Skills For Kids

      Comments Off on สาขาปฐมวัย นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดโครงการ Life Skills For Kids

อาจารย์เกษิณี เบ็ญจวรรณ นำนักศึกษาในรายวิชาทักษะชีวิต จัดโครงการ Life Skills For Kids โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน UB หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการออกแบบกิจกรรม ผลิตสื่อการเรียนรู้ กระบวนการการทำงานเป็นทีม และให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอนกลาง ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี