ประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13 (50)/2561

      Comments Off on ประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13 (50)/2561

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13 (50)/2561 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ และการบริหารจัดการและการดำเนินงานของทุกส่วนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี