กองบริการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่ “Freshman day”

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่ “Freshman day”

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายณฐพร กล่ำผลปลูก เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่ “Freshman day” จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประกวดหนุ่มขจร สาวเฟื่องฟ้า Miss Lasy Lady และ MC Search ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา09.00-18.00 ณ mcc hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ ผลการประกวดดังนี้
1. การประกวดหนุ่มขจร ได้แก่ นายศุภวิชย์ ชำมะนาด สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1บุคลิกภาพยอดเยี่ยม
2. การประกวดสาวเฟื่องฟ้า ได้แก่ นางสาววรติมา แซ่เล้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
3. การประกวด MC Search ได้แก่ นายวุฒินันท์ เทพอินทร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายนิติเทพ จารุยุษฎาพันธ์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4. การประกวด Miss Lasy Lady ได้แก่ นายอิสรีย์ มุ่งมั่น สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
5. รางวัลชนะเลิศประกวดกองเชียร์รอบ Uni Show และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกองเชียร์รอบ Big Show
ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี